بهمن حقیقی پوده

 

مهندس بهمن حقیقی پوده
کارشناس ارشد سازه از دانشگاه صنعتی اصفهان (1372)

 

 

 

 1  54/1/4  55/6/13  ذوب آهن اصفهان  کار اجرایی  مهندس کارگاه
 2  1976/10  1979/3  شرکت پربتون ایران  کار اجرایی  رئیس کارگاه
 3  62/6/1  80/6/3  شهرداری اصفهان  کار محاسبات و طراحی  رئیس دفتر طراحی
 4  72/7/1  80/6/30  شرکت بلندپایه  محاسبات و طراحی سازه  مسئول دفتر طراحی سازه
 5  80/7/1  85/11/20  شرکت بلندپایه ـ طرح و تکوین  محاسبات و طراحی سازه  مسئول دفتر طراحی سازه